Zróbmy karmniki dla ptaków!

Szkolny Konkurs na wykonanie karmnika dla ptaków

pt. ”Karmnik dla ptaków”.

Regulamin konkursu

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach.

2. Celem konkursu jest:

– zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków zimą;

– kształtowanie pośród dzieci postaw przyjaznych środowisku;

– wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie wobec zwierząt;

– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.

3. Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VII Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach oraz ich rodziców (lub innych dorosłych członków rodziny).

4. Przebieg konkursu i technika wykonania karmnika

4.1. Konkurs będzie polegał na wykonaniu karmnika dla ptaków.

4.2. Prace opatrzone imieniem i nazwiskiem autora pracy dostarczone zostaną do dnia

2 grudnia 2019 roku do sekretariatu szkoły „Źródła”.

4.3. Na konkurs można zgłaszać karmniki wykonane z dowolnych materiałów z zachowaniem funkcjonalności.

4.4. Uczestnicy konkursu wykonują karmniki przy pomocy osoby dorosłej.

4.5. Karmniki, które zwyciężą w konkursie zawisną na drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

4.6. Konstrukcja karmnika powinna być stabilna i zawierać element pozwalający na jego

zamocowanie do drzewa.

4.7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację materiałów z wizerunkiem osób biorących udział w konkursie dla potrzeb realizacji umowy z WFOŚiGW w Łodzi – osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego w ramach realizowanego zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką” przy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

5. Nagrody

5.1. Konkurs zakończy się oceną prac konkursowych i wręczeniem nagród – dyplomy

i nagrody rzeczowe.

5.2. Prace będą oceniane przez komisję konkursową wg następujących kryteriów:

zgodność

z przedmiotem Konkursu, staranność, estetyka i trwałość konstrukcji, oryginalność projektu

przy zachowaniu funkcjonalności karmnika, nowatorstwo, ogólne wrażenie estetyczne.

5.3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami do wspólnej zabawy.