Tutoring (edukacja spersonalizowana)

Szkoła proponuje edukację spersonalizowaną, w której podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej jest indywidualny kontakt z uczniem i jego rodzicami. Każda rodzina ma swojego własnego opiekuna, z którym ustala indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka.

W odróżnieniu od tradycyjnego modelu nauczania, postępy ucznia nie są porównywane do wyników klasy czy rocznika. Zamiast tego, uczeń ma stawiane wymagania stosowne do jego aktualnych możliwości i zdolności. Dzięki temu lepsi w danej dziedzinie uczniowie nie spoczną na laurach, a ci poniżej średniej nie będą się załamywać poziomem, który w danym momencie trudno im osiągnąć. Pozwoli to wszystkim uczniom zachować motywację do ciągłego rozwoju we właściwym dla siebie tempie.

Opiekun rodziny sprawuje swoją funkcję poprzez regularne spotkania z uczniem (minimum raz w miesiącu) i rodzicami dziecka (przynajmniej raz w trymestrze) oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w procesie integralnego rozwoju dziecka. Oferuje on pomoc w nakreśleniu takiego planu wychowania, jakiego rodzice chcą dla swojego dziecka oraz doradza najwłaściwsze sposoby jego realizacji. W czasie spotkań z rodzicami koncentruje się na osiągnięciach i trudnościach edukacyjnych dziecka, jak również rozmawia na temat umiejętności nawiązywania przez nie relacji, zachowania ucznia w domu i w szkole, rozwoju jego charakteru.
Za kontakty pomiędzy rodzicami a opiekunem odpowiedzialne są obydwie strony. Sposób współpracy zależy od wspólnej decyzji rodziców i opiekuna z zachowaniem wyznaczonych zadań.

PRZED PIERWSZYM SPOTKANIEM Z TUTOREM
– Znajdźmy czas, by wspólnie porozmawiać o swoim dziecku, naszych oczekiwaniach względem jego edukacji i o jego planie rozwoju na najbliższe 2-3 miesiące, 
– Zróbmy notatki z obserwacji i przemyśleń na temat dziecka.
– Przygotujmy: pomysły (zadania) na najbliższe 2-3 miesiące, pytania, uwagi. 
– Zastanówmy się jakie sprawy, problemy chcielibyśmy poruszyć. 
– Przedstawmy ważne okoliczności, które mają wpływ na całą Rodzinę (jeśli wydaje się to konieczne)

Informacje rozszerzone