Wychowanie

Szkoła ŹRÓDŁA będzie wspierać rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.
Relacje w Szkole ŹRÓDŁA mają być oparte na szacunku i zaufaniu. Czynny przykład wychowawcy oddziałuje silniej niż słowo. Rodzice i nauczyciele dostrzegają starania dziecka. Jednocześnie jednak stawiają wymagania, uczą przestrzegania granic i norm. Dla realizowania tego celu ważne są konkretne umiejętności komunikacyjne wychowawców, dlatego zarówno rodzice, jak i nauczyciele uczestniczą w programie profilaktycznym: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Ważnym zadaniem wychowawczym Szkoły ŹRÓDŁA jest kształtowanie postaw, które pomagają porządkować uczucia i czyny wychowanków (np. poprzez wspólną pracę rodziców, uczniów i nauczycieli nad jedną wybraną cechą charakteru). Takie uporządkowanie pozwala też osiągnąć lepsze wyniki w nauce.