Międzyszkolne sieci współpracy

30.10.2017 r.

W dniu 28.10.2017 r. nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły” w Płońsku nawiązali współpracę w ramach Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. Celem tej współpracy jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych. „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK” powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

——————————————————————————————————————————————————————————

22.01.2018 r.

Dobre praktyki i scenariusze zajęć. Konspekt lekcji otwartej z religii w kl. IV

Temat lekcji: Dziękuję Panu Bogu za dar wyzwolenia

Data: 22.01.2018 r.

Prowadzący/autor scenariusza: Krystyna Zając

 1. Cel główny:
  Uświadomienie, że złożona przez Jezusa na krzyżu ofiara życia jest uobecniana podczas Eucharystii;
  miłość Boga jest najwyższą wartością w życiu człowieka; znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.
 2. Cele operacyjne:
  Uczeń potrafi:
  – wyjaśnić dlaczego grzech prowadzi do wewnętrznej niewoli;
  – opowiedzieć w jaki sposób Jezus wyzwala ludzi z niewoli grzechu;
  – wyjaśnić związek Eucharystii z ofiarą Jezusa na krzyżu.
 3. Działanie:
  Zachęta do oceny postaw związanych z uczestniczeniem we Mszy Świętej.
  STRUKTURA JEDNOSTKI
 1. Doświadczenie:
  – Prowadzimy pogadankę w oparciu o fragmenty książki ,,Gdyby diabeł mógł się wyspowiadać”-
  konkretnie opowiadań: ,,Lista grzechów” oraz ,,Głos sumienia”.
  Stawiamy pytanie: Czy takie historie mogą zdarzyć się w naszym życiu?
  – Zwracamy uwagę, że także wokół nas toczy się walka dobra ze złem.
  Często jesteśmy podobni do naszych bohaterów, przeżywamy analogiczne sytuacje.
  Wybieramy zło- grzech. Jesteśmy w niewoli zła i grzechu.
  – Stawiamy problem katechezy:
  Kto jest w stanie wyzwolić nas z niewoli zła i grzechu?
 2. Refleksja:
  – Pokazujemy uczniom obraz Pana Jezusa wiszącego na krzyżu. Prowadzimy pogadankę
  na temat ofiary krzyżowej Chrystusa. Zwracamy uwagę na to, że tę ofiarę Jezus uobecnia podczas każdej Mszy Świętej.
  – Dzielimy klasę na kilka grup. Każda z grup czyta wskazany fragment z Pisma Świętego
  i tekst modlitwy eucharystycznej. Następnie układa puzzle logiczne. Każda grupa uzupełnia ćwiczenie brakującymi słowami, dzieli się z innymi rozwiązaniem.
  – Pracę w grupach podsumowujemy stwierdzeniem, że wyzwolenie z grzechów jest największym znakiem miłości Boga do ludzi. Dar ten jest wciąż aktualny w sprawowanej Eucharystii.
  – Podkreślamy, że Jezus oczekuje od swoich uczniów, by stawali się świadkami
  i uczestnikami wyzwolenia z niewoli grzechów. Czynią to zawsze, kiedy uczestniczą
  w Eucharystii.
  – Podkreślamy, że prawdę o wyzwoleniu ludzkości z niewoli grzechu wyrażają teksty modlitwy eucharystycznej.
  Zwracamy uwagę, że pracowaliśmy z różnymi tekstami, które w różny sposób opowiadają
  o tej samej tajemnicy wiary.
  – Dziękujemy za dar wyzwolenia z mocy zła i grzechu słowami wybranej modlitwy eucharystycznej/ lub zwracamy na to uwagę.
 3. Działanie:
  – Zwracamy uwagę, że nasi bohaterowie potrzebowali pomocy.

  Wierzymy, że naszym wyzwolicielem z niewoli zła jest Jezus Chrystus. W każdej Eucharystii On składa Ojcu Siebie w ofierze, by nas uwolnić od grzechu. Abyśmy w pełni przyjęli ten dar wolności, musimy być w stanie łaski uświęcającej. Odnawiamy ją w sobie przez sakrament pokuty. Zachęcamy więc do zrobienia rachunku sumienia, by przygotować się na przyjęcie daru wolności, jaki daje nam Jezus.
  W każdej Mszy Świętej Pan Jezus składa siebie w ofierze za ciebie i za mnie.
  – Czy w każdą niedzielę jesteś na Mszy Świętej?
  – Jeśli nie, to przypomnij sobie, dlaczego nie idziesz na Eucharystię? Zastanów się, jak zmienić tą sytuację!
  – Czy swoim niewłaściwym zachowaniem, np. przez rozmowy, wygłupy, śmiech, nie przeszkadzasz innym w uczestniczeniu we Mszy Świętej?
  – Czy korzystam z sakramentu pokuty, aby być zawsze w stanie łaski uświęcającej? Jeśli nie, to zastanów się, jak zmienić tę sytuację!
 4. Metody i pomoce:
  – Pogadanka, praca w grupach,
  – Podręcznik, zeszyt ucznia, przygotowane teksty źródłowe z fragmentami Pisma świętego oraz z modlitwami eucharystycznymi, nagranie piosenki, opowiadania z książki przybliżające wartość sakramentu pojednania,
  – Tablica interaktywna,
  pomoce interaktywne na katechezę z wykorzystaniem LearningApps, rozdanie uczniom loginów do kont na stronę http://learningApps.org
 5. Podsumowanie: Pan Jezus chce, abyś korzystał z daru wyzwolenia od zła i grzechu. Przeprośmy Boga, że czasem zapominamy o Mszy Świętej, że źle w niej uczestniczymy, że jesteśmy obojętni na Jego miłość i dar wolności. Gdyby starczyło czasu, to można zaproponować zaśpiewanie piosenki ,,Panie, przebacz nam”.
  Inna przygotowana propozycja do wykorzystania w nauce religii- zapoznanie ze stroną www.learningApps.org, rozdanie loginów do kont na grupie SP ŹRÓDŁA KL. IV, wytłumaczenie pracy domowej.
  Przygotuj na następną lekcję serce, które jest symbolem miłości, przynieś je do szkoły. Rozesłanie.

—————————————————————————————————————————————————————————

15.03.2018 r.

Dobre praktyki i scenariusze zajęć. Scenariusz lekcji otwartej z biologii dla klasy VII.

Temat lekcji: Ośrodkowy układ nerwowy

Data: 19.03.2018

Prowadzący/autor: Beata Kowalska

Hasło programowe: Organizm człowieka. Regulacja nerwowo-hormonalna.

Zakres treści: Nadrzędna rola ośrodkowego układu nerwowego. Budowa mózgowia. Rozmieszczenie ośrodków odpowiedzialnych za odbiór zróżnicowanych impulsów nerwowych. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego.

Cele dla nauczyciela:

– uczeń potrafi omówić budowę i rolę ośrodkowego układu nerwowego

– uczeń potrafi określić funkcje mózgu i rdzenia kręgowego

Cele dla ucznia:

– dowiesz się, z jakich części składa się mózgowie

– poznasz budowę i funkcje rdzenia kręgowego

Kryteria sukcesu:

Po lekcji będziesz znał:

– budowę i rolę mózgowia w organizmie człowieka

– budowę rdzenia kręgowego i jego funkcje

Metody pracy: Pogadanka, pokaz multimedialny, praca z podręcznikiem, obserwacje mikroskopowe, pokaz filmowy

Formy pracy: Indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

– podręcznik

– Multimedialny atlas anatomiczny – „Budowa mózgowia”; „Rdzeń kręgowy”

– karty z funkcjami pełnionymi przez poszczególne elementy ośrodkowego układu nerwowego do rozlosowania dla każdego ucznia

– karty z nazwami poszczególnych elementów budowy ośrodkowego układu nerwowego do umieszczenia na tablicy

– mikroskop optyczny oraz preparat trwały z tkanką mózgu

– klisza fotograficzna obrazująca mózg człowieka wykonana metodą rezonansu magnetycznego

– film „Mózg” z serii „Było sobie życie”

Przygotowanie do lekcji:

Nauczyciel przygotowuje pokaz multimedialny oraz mikroskop do obserwacji tkanki mózgu.

Nauczyciel przygotowuje karty do rozlosowania dla uczniów zawierające funkcje poszczególnych elementów ośrodkowego układu nerwowego oraz karty z nazwami tych elementów (Załącznik nr 1).

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Nauczyciel wykonuje czynności organizacyjne (przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności)

 2. Nauczyciel w nawiązaniu do poprzedniej lekcji sprawdza pracę domową w Zeszytach ćwiczeń. Jednocześnie jest to przypomnienie podstawowych informacji na temat układu nerwowego.

 3. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz formułuje kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel przedstawia elementy budowy mózgowia (mózg, móżdżek, pień mózgu) wykorzystując Multimedialny atlas anatomiczny. Omawia budowę mózgu, mapę mózgu, poszczególne jego płaty i ośrodki. Zwraca uwagę na elementy pełniące funkcje ochronne. Uczniowie odczytują prezentowane informacje.

 2. Nauczyciel przedstawia budowę rdzenia kręgowego wykorzystując Multimedialny atlas anatomiczny. Zwraca uwagę uczniów na struktury chroniące rdzeń kręgowy . Uczniowie odczytują prezentowane informacje.

 3. Na tablicy powstaje mapa myśli obrazująca funkcje poszczególnych elementów ośrodkowego układu nerwowego. Uczniowie losują karty zawierające funkcje pełnione przez poszczególne elementy ośrodkowego układu nerwowego. Nauczyciel na tablicy umieszcza nazwy tych elementów. Każdy uczeń ma za zadanie umieszczenie pod prawidłową nazwą – wylosowaną kartę z określoną funkcją. Aby prawidłowo wykonać zadanie, uczniowie samodzielnie korzystają z informacji zawartych w podręczniku.

 4. Nauczyciel przygotowuje obraz mikroskopowy z preparatu trwałego do obserwacji tkanek mózgu. Każdy uczeń indywidualnie prowadzi obserwację mikroskopową.

 5. Nauczyciel prezentuje zdjęcia mózgu wykonane podczas rezonansu magnetycznego głowy.

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel prezentuje uczniom fragment filmu „Mózg” z serii „Było sobie życie”

 2. Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie lekcji, wykorzystując przykładowe zdania:

– Na lekcji dowiedziałem się, że ….

– Najbardziej podobało mi się ……

– Na lekcji zabrakło mi ….

– Cieszę się, że …….

3. Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową w Zeszycie ćwiczeń – zadanie 2 str. 90 oraz zad. 3, 4 i 5 str. 91.

Załącznik nr 1

Karty do losowania zawierające funkcje poszczególnych elementów ośrodkowego układu nerwowego oraz nazwy tych elementów do umieszczenia na tablicy:

Zawiera ośrodek regulujący pracę serca

Odpowiada za intelekt i pamięć

Odbiera i interpretuje informacje pochodzące z wnętrza organizmu

Kontroluje ruchy mięśni szkieletowych

Odpowiada za podejmowanie decyzji

Zawiera ośrodek oddychania

Zawiera ośrodek regulujący ciśnienie tętnicze

Odpowiada za koordynację ruchową

Zawiera ośrodek regulujący temperaturę organizmu

Odpowiada za utrzymanie stałego napięcia mięśniowego

Przewodzenie impulsów nerwowych z różnych części ciała do mózgowia

Kierowanie procesami zachodzącymi niezależnie od naszej woli

MÓZG

MÓŻDŻEK

PIEŃ MÓZGU

RDZEŃ KRĘGOWY

——————————————————————————————————————————————————

8.06.2018 r.

Zajęcia e-Twinning_sprawozdanie

Autor: Robert Kowalczyk

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 zostały przypisane mi zajęcia z klasą IV w programie e-Twinning. Jest to platforma internetowa która umożliwia kontaktowanie się ze sobą nauczycieli z całej Europy. System ten pozwala na prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych. Ich tematyka jest dowolna, od zadań poszerzających sprawności językowe, umiejętności współpracy w grupie, aż po tematy blisko związane z nauczaniem przedmiotów ścisłych.

Jako pierwsze zadanie, uczniowie klasy IV musieli zaprezentować mi swoje zainteresowania i pasje. Kolejnym etapem było zobrazowanie wyobrażeń dotyczących współpracy z klasami z innych krajów. Mając już ogólny zarys witryny e-Twinning, przystąpiłem do kontaktowania się z innymi nauczycielami korzystającymi z tego serwisu. Szybko nawiązałem kontakty i zaangażowaliśmy się w dwóch projektach.

Jeden z nich był współtworzony ze szkołą w Turcji. Nazwany został „Opowiadanie o przyjacielu z daleka”. Celem projektu było poznawanie nowej kultury poprzez komunikację z uczniami współpracującej z nami klasy i tym samym ćwiczenie umiejętności językowych. By to wykonać, uczniowie mieli do wykonania comiesięczne zadania. Musieli napisać list, stworzyć pracę plastyczną lub zrobić fotoreportaż na takie tematy swojego życia jak: zainteresowania, hobby, rodzina, ulubione potrawy, szkoła oraz swoja przyszłość. Dzieci wymieniały się listami i pracami poprzez paczki pocztowe. Każde otrzymanie przesyłki wzbudzało wielki zachwyt wśród uczniów z obu krajów. Niestety ograniczony ruch pocztowy z Turcją będącą w stanie wyjątkowym, utrudniał terminowe dostawy.

Drugim projektem w którym zaangażowali się czwartoklasiści był „Moje miasto – miejsce które kocham”. Był to projekt bardziej międzynarodowy, brały tam udział szkoły z różnych krajów, wspólnie dzieląc się wiedzą, wymieniając doświadczenia i tradycję swoich miast. Współpracowaliśmy w tym projekcie ze szkołami z Czech, Bułgarii, Rumunii, Włoch oraz Hiszpanii.

Program e-Twinning był dla uczniów klasy czwartej niezwykle ciekawym przedsięwzięciem. Nie tylko zwiększył zainteresowanie innymi krajami, poszerzył aspekty otwartości na inne kultury ale też i pokazał jak korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole oraz jakie są zalety nauki języków obcych. Następnym etapem dla uczniów byłoby zaprojektowanie i przeprowadzenie własnego, autorskiego projektu na platformie e-Twinning.

——————————————————————————————————————————————————

11.06.2018 r.

Podsumowanie działań w Międzyszkolnej sieci współpracy

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK Aktywna tablica” skierowana była do nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły” w Płońsku. Jej celem było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

Podczas pierwszego spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z zasadami pracy w sieci. Uczestnicy opracowali plan i harmonogram pracy. Ponadto koordynator przedstawił blog sieci superbelfrzy.edu.pl, zapoznał z zasadami publikacji dobrych praktyk, zakładaniem kont i logowaniem się na stronie.

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy. Koordynator sieci pan Rober Kowalczyk zaprezentował aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz poprowadził warsztat „Wykorzystanie potencjału tablicy multimedialnej w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Ponadto podczas spotkania nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.

Ostatnie spotkanie sieci skupiło się na podsumowaniu działań, analizie osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami. Na tym spotkaniu nauczyciele również wymieniali poglądy, dobre praktyki i scenariusze zajęć. Na zakończenie spotkania wypełnione zostały ankiety ewaluacyjne.

Dokonując analizy ankiet badających satysfakcję uczestników z udziału w międzyszkolnej sieci współpracy wynika, iż cele pracy sieci zostały zrealizowane. Treści i zagadnienia poruszane na spotkaniach były różnorodne i użyteczne. Nauczyciele nie wskazali słabych stron sieci, natomiast jako mocne strony wymienili: wymianę doświadczenia, wzbogacenie warsztatu pracy oraz miłą i życzliwą atmosferę.

—————————————————————————————————————————————————————————

POMYSŁ-DOBREJ-PRAKTYKI-druk