Najczęściej zadawane pytania

pyt

Jak wygląda finansowanie nauki w szkole?

Aby zapewnić odpowiednie środki na prawidłowe funkcjonowanie szkoły oprócz dotacji państwowej potrzebne są dodatkowe źródła finansowania. Szkoła pozyskuje fundusze z różnych projektów, czy grantów, jednak konieczne jest również czesne. Podczas rozmowy finansowej przedstawiany jest system finansowania szkoły oraz proponuje się stawkę czesnego wg prognozowanych potrzeb szkoły. W „ŹRÓDŁACH” rozmawia się z każdą rodziną indywidualnie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki.

Kim jest tutor i jakie są jego zadania?

Tutor to opiekun rodziny. Jego zadaniem jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w procesie integralnego rozwoju dziecka. Oferuje on pomoc w nakreśleniu takiego planu wychowania, jakiego rodzice pragną dla swojego dziecka oraz doradza najwłaściwsze sposoby jego realizacji. W czasie spotkań z rodzicami koncentruje się na osiągnięciach i trudnościach edukacyjnych dziecka, jak również rozmawia na temat umiejętności nawiązywania przez nie relacji, zachowania ucznia w domu i w szkole, rozwoju jego charakteru. Tutor to również przyjaciel dziecka, spotyka się z nim indywidualnie (na ok. 30 min. w miesiącu), aby wzmacniać i rozwijać jego mocne strony; jest doradcą w nakreślaniu celów jakie stawia sobie dziecko, towarzyszy, motywuje i oczywiście świętuje kiedy dziecko osiąga swój wymarzony cel:) Praca tutorska bazuje na mocnych stronach (nie chodzi tu o żmudną walkę z wadami czy brakiem umiejętności, tak jak na zajęciach korekcyjnych czy wyrównawczych), dziecko z pomocą tutora dostrzega w czym jest dobre i rozwija to w czym jest mocne;

Jakie są korzyści z edukacji zróżnicowanej?

Doświadczenia pedagogiczne na całym świecie pokazują, że model edukacji zróżnicowanej przynosi bardzo dobre rezultaty dydaktyczno-wychowawcze. Taki model edukacji, w myśl zasady, że ludzie są różni ale równi, umożliwia i ułatwia:

  • dostrzeganie naturalnych różnic i rozwijanie w sobie szacunku do płci własnej i przeciwnej;
  • dobór odpowiednich metod nauczania i technik pracy (uwzględniających indywidualne różnice między dziewczętami i chłopcami w sposobie przyswajania wiedzy, pracy zespołowej, temperamencie oraz odbierania i reagowania na bodźce);
  • dobór odpowiednich metod wychowawczych przy zachowaniu tych samych celów (inaczej uczy się dziewczęta i chłopców takich postaw jak szczerość, pracowitość, przyjaźń czy wzrastanie w wierze);
  • skuteczne komunikowanie i budowanie prawidłowych relacji;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i przełamywanie stereotypów społecznych;
  • skuteczne pomaganie dziecku w rozwijaniu własnych talentów.

Jakie różnice są brane pod uwagę w edukacji zróżnicowanej?

Jest sześć obszarów, które mają szczególne znaczenie. Są to: percepcja bodźców wzrokowych i słuchowych, zachowanie i temperament, rozwój mowy i rozumowanie, rozwój i przeżywanie emocji, organizacja pracy, metody i techniki pracy.

Co to są okresy sensytywne?

Są to naturalnie występujące okresy w życiu dziecka, kiedy przy mniejszym wysiłku możemy pomóc dziecku opanować określone nawyki. Np. do trzeciego roku życia łatwiej jest nauczyć dziecko porządku. Obejmują one czas od okresu prenatalnego do 20 roku życia, kiedy człowiek osiąga dojrzałość w sensie wychowawczym. Przy czym, najintensywniejsza wrażliwość rozwojowa jest możliwa właśnie do 12 roku życia. (szczegóły tutaj)

Dlaczego w „ŹRÓDŁACH” przykłada się tyle uwagi do okresów sensytywnych?

W wieku szkolnym możemy skutecznie pracować nad cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, wytrwałość, pracowitość. Rodzice wychowując, stawiają sobie i dzieciom pewne wymagania. Starają się je realizować, wspierając rozwój osobowości dziecka.

Szkoła „ŹRÓDŁA” współpracuje w tym zadaniu z rodzicami i dziećmi. Zainwestowanie w nie daje w depozyt dzieciom coś więcej, niż tylko wiedzę. Szkoła ma uczyć jak dobrze ją wykorzystać.

Na czym dokładnie polegają różne metody pracy z dziewczynkami i chłopcami? Jak to jest realizowane w szkole?

Dziewczęta z natury są spokojniejsze, dlatego częściej pracują w ciszy. Lubią kiedy się za nie decyduje o kolejności i doborze tematów prac. Dobierając metody bierzemy pod uwagę fakt, że lubią rzeczy ładne. Dlatego pomoce dla nich muszą być kolorowe i estetyczne. Ponieważ są bardziej empatyczne chętnie pracują w grupie, dlatego stwarzamy sytuacje, w których mogą pracować zespołowo. Wcześniej od chłopców zaczynają mówić dlatego chętnie słuchają i mówią. W tym celu dostarczamy im okazji do odgrywania scenek. Świetnie odnajdują się podczas zajęć muzyczno-teatralnych.

Chłopcy potrzebują dużo ruchu i elementów rywalizacji. Żeby zmotywować się wolą pracować w pojedynkę lub w małych grupach, koniecznie konkurujących ze sobą. W naszej szkole nie muszą cały czas siedzieć bez ruchu, „grzecznie jak dziewczynki” w ławce. Wiercenie się pomaga im wbrew pozorom skupić się i lepiej wykonać zadanie. Istotne znaczenie ma również codzienny spacer, czy możliwość wyskakania się na przerwie. Po powrocie zwarci i gotowi lepiej pracują. Głośniej mówią i reagują z opóźnieniem lub wcale na niektóre, np. zbyt cicho lub spokojnie wydane polecenia. Dlatego do chłopców mówi się głośniej i bardziej stanowczo. Mają mniejsze „potrzeby estetyczne” niż dziewczynki, dlatego ich otoczenie może być bardziej surowe. Zbyt duża ilość kolorów i rzeczy rozprasza ich.

Czy w szkole realizowana jest podstawa programowa?

Tak jak każda szkoła, która podlega przepisom, realizujemy podstawę programową. Rozszerzamy jednocześnie program o cele i zadania zapisane z statucie szkoły i programie profilaktyczno-wychowawczym. Są to między innymi dodatkowe godziny pracy przeznaczone na lekcje j. angielskiego, matematyki, itd.

Czy nauczyciele mają odpowiednie kompetencje i wykształcenie?

Nauczyciele posiadają wykształcenie i kompetencje wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A ponadto obeznani są z tematyką różnic pomiędzy dziewczynkami a chłopcami i potrafią dobierać odpowiednie metody i techniki w zależności od płci. Ideą szkoły jest nieustanny rozwój nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Dlatego dbamy o to, by nasza kadra rozwijała swoje kompetencje poprzez szkolenia, warsztaty. Aby realizować misję edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej w pierwszej kolejności nauczyciele biorą udział w warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz w szkoleniu z zakresu tutoringu.

Jaka jest koncepcja rozwoju szkoły?

Tworząc szkołę założyliśmy, że nie poprzestaniemy na podstawówce, z każdym rokiem „rośniemy” o kolejną klasę. Planujemy doprowadzić uczniów do matury, tak aby ukształtować dojrzałego człowieka, gotowego do samodzielności.

Rodzice, Rada Organizacyjna
oraz Kadra Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA”