Rekrutacja 2024/2025

Uwaga!!!

Prowadzimy obecnie nabór do klasy 1 na rok szkolny 2024/2025 oraz nabór uzupełniający do klas 2-8.

ZASADY REKRUTACJI:


Etap I – Dni Otwarte.

Co roku Szkoła organizuje Dni Otwarte, na które zaprasza rodziców z dziećmi zainteresowanymi nauką w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ŹRÓDŁA”. Podczas Dni Otwartych dzieci uczestniczą w zabawach i warsztatach integracyjno-edukacyjnych, a rodzice zapoznawani są z założeniami szkoły i jej modelem wychowawczo-edukacyjnym. Informację o najbliższym terminie Dni Otwartych można znaleźć na Facebooku oraz w Aktualnościach na stronie internetowej szkoły. Dla tych, którzy nie mogą skorzystać z proponowanego terminu, umawiane są spotkania indywidualne.

Etap II – złożenie podania.

Rodzice drukują i wypełniają formularz zgłoszenia Karta zgłoszenia dziecka_2024 Następnie należy odesłać wypełnioną czytelnie kartę na adres [email protected]

Etap III – rozmowa z rodzicami.

Na tym etapie odbywają się indywidualne spotkania Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły z Rodzicami dziecka. Po złożeniu podania, rodzice zostają zaproszeni na rozmowę, która dotyczy proponowanych w szkole form wychowania i edukacji, zasad współpracy oraz finansowania nauki. Nauka w szkole jest odpłatna. Dbając o zasadę indywidualnego podejścia do kwestii finansowych oraz mając na uwadze, że kwestie te nie mogą być przeszkodą w podjęciu bądź kontynuowaniu nauki dziecka w naszej szkole istnieje możliwość ubiegania się przez rodziców o „pomoc materialną” w stosunku do ustalonej wysokości czesnego. Szczegółowe zasady określa tu regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach.

Etap IV – decyzja Rady Organizacyjnej o przyjęciu dziecka do szkoły.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły, na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy rekrutacyjnej, podejmuje Rada Organizacyjna fundacji – organu prowadzącego szkołę. Potwierdzeniem decyzji o podjęciu współpracy ze strony Rodziców dziecka, jest wniesienie na konto fundacji lub do kasy szkoły, bezzwrotnej opłaty wstępnej, w formie wpisowego, w wysokości 500 zł za każde dziecko, w terminie 2 tygodni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Etap V – podpisanie umowy.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla rodziców uczniów przyjętych, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego i podaje informację o jego terminie. Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o naukę dziecka w szkole. Umowa określa prawa i obowiązki Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” jako organu prowadzącego szkołę oraz Rodziców, którzy powierzają fundacji kształcenie ich dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach.

OPŁATY – rok szkolny 2024/2025

Wpisowe wynosi 500 zł (część bezzwrotna w razie rezygnacji z uczęszczania dziecka po ogłoszeniu list).

Wpłaty dokonuje się przelewem na konto.

Decyzją Zarządu Fundacji z dnia 15.04.2024r. czesne w roku szkolnym 2024/2025 będzie wynosić:

  – klasy I-III –     4800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset zł)

  – klasy IV-VIII –  5200,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście zł)

Płatne jednorazowo lub w 10 miesięcznych ratach.