Procedury obowiązujące w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła”

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych i kryzysowych.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej/trudnej należy w pierwszej kolejności:

  1. upomnieć ucznia słownie lub jeśli to nie przyniesie pożądanych efektów odnotować uwagę w dzienniku elektronicznym Librus.
  2. poinformować wychowawcę oraz tutora
  3. poinformować Dyrektora Szkoły a w razie jego nieobecności sekretariat,
  4. wychowawca, tutor lub dyrektor szkoły zawiadamiają rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
  5. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy zawiadomić Policję/Pogotowie/Straż Pożarna, które podejmą dalsze działania.

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenie zajęć przez ucznia:

 1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych, świetlicowych
  i dodatkowych, a także spotkań tutorskich przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub – w przypadku jego nieobecności – dyrektora szkoły.

 2. Wychowawca lub dyrektor szkoły telefonicznie zawiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami), lub gdy nie mogą oni przyjechać do szkoły wychowawca lub – w przypadku jego nieobecności – dyrektor szkoły powiadamia Policję, która podejmuje dalsze działania.