Program Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach

PROGRAM
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

CECHY WOLONTARIUSZA:

· dużo optymizmu i chęci do działania,

· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

· umiejętność gospodarowania czasem,

· odwaga, empatia i otwartość,

· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

· kultura osobista.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

· Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

· Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

· Kształtowanie postaw prospołecznych.

· Rozwijanie empatii i tolerancji.
· Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
· Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
· Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu profilaktyczno-wychowawczego.
· Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
· Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
· Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
· Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
· Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
· Rozwijanie zainteresowań.

· Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
· Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

1. Środowisko szkolne – możliwe obszary działania:

· organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

· udział w zajęciach pozalekcyjnych,

· praca w Samorządzie Uczniowskim,

· praca w bibliotece szkolnej,

· zbiórki zabawek, słodyczy, kwesty,

· akcje tematyczne,

· zabawy charytatywne.

2. Środowisko pozaszkolne – możliwe obszary działania:

· Współpraca z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Urzędem Miasta, Parafiami działającymi na terenie Miasta Skierniewice, oddziałem Akcji Katolickiej, Publicznymi i Niepublicznymi Przedszkolami, Bankiem Spółdzielczym, oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi.

· Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

1. Niesienie pomocy innym.

2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.

3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.

4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.

5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.

6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

9. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.

10. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

11. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

12. Poznanie obszarów pomocy.

13. Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariatu.

14. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

15. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.

16. Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

17. Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy.

18. Okresowe zebrania członków Wolontariatu.

19. Tworzenie i aktualizowanie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

20. Wymiana doświadczeń.

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

· wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,

· organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza, przekazywanie informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz szkolnej strony internetowej,

· przygotowanie gazetek tematycznych,

· popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.)

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

§1

Postanowienia ogólne

1. Koło powołuje się dla uczniów, którzy interesują się wolontariatem i chcą promować jego ideę. W Szkolnym Kole Wolontariatu wolontariuszami mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz osoby wspierające działalność szkoły.

2. Wolontariat to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie czy przyjacielskie.

3. Wolontariusz to osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu.

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją apolityczną. Jedynym celem Koła jest pomaganie innym w trudnej sytuacji i działanie na rzecz dobra wspólnego.

5. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

6. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

7. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

8. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

9. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.

10. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być skreśleni z listy członków w przypadku, gdy: ich zachowanie lub działanie godzi w ideę wolontariatu, utrudniają działanie innym członkom Klubu, nie potrafią współpracować z innymi.

§2

Prawa i obowiązki członków

1. PRAWA WOLONTARIUSZA

1.1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
1.2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.
1.3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
1.4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
1.5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

2. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

2.1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2.2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
2.3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak: zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, zasada troski o los słabszych, zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

§3

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

1. Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2. Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

3. Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

4. Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

5. Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

6. Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

7. Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

9. Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10. Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

§4

Standardy funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Działania Koła wynikają z opracowanej przez wolontariuszy „mapy potrzeb”.

2. Wolontariusze ustalają priorytety działań, przygotowując roczne plany pracy.
3. Sukcesy i ewentualne porażki w realizacji rocznego planu pracy omawiane są w trakcie dorocznego spotkania wolontariuszy.
5. Prowadzone są działania promujące aktywność Koła w społeczności szkolnej oraz lokalnej.

6. Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły nauczyciel, który czuwa nad działalnością wolontariuszy.

7. Prace Szkolnego Koła Wolontariatu ewaluowane są poprzez: Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego; Rejestr akcji charytatywnych oraz instytucji, w których są obecni Wolontariusze; Zdjęcia z organizowanych imprez; Informacje na stronie internetowej szkoły; Artykuły w prasie lokalnej; Podziękowania od osób i instytucji.

§5
Nagradzanie wolontariuszy

1. Uczeń może uzyskać nagrodę za wolontariat, gdy zrealizuje co najmniej 25 godzin w danym roku szkolnym w pracy na rzecz środowiska szkolnego. Godziny będą sumowane na koniec każdego roku szkolnego i odnotowywane w karcie aktywności wolontariusza.

2. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły średniej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za wolontariat w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach jest 25 godzin odpracowanych na przestrzeni klas VII-VIII.

3. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotkają się wolontariusze w celu omówienia dalszych planów pracy Koła oraz kwestii nagród za pracę w szkolnym wolontariacie.

4. Działanie w ramach wolontariatu powinno być dla uczniów wyróżnieniem, a aktywną działalność należy wyróżnić wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego akceptacji przez dyrekcję szkoły.

2. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.