Konkurs fotograficzny: „CZTERY PORY ROKU”


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dzieci ze szkół podstawowych ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego !!!

aparat 2

Karta zgłoszenia:

wersja do częściowego wypełnienia na komputerze [doc]

lub

wydruku [pdf]

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „4 pory roku”
organizowanego w ramach programu edukacji ekologicznej
„Z przyrodą za pan brat”

§ 1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła”
w Skierniewicach i Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”.

2. Konkurs realizowany jest w ramach programu edukacji ekologicznej pod nazwą „Z przyrodą za pan brat”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna w szkole i przedszkolu”.

§ 2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i jej przemianę w ciągu roku oraz dostrzeżenie niezwykłych elementów przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka.

2. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.

2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, oraz obszarów przyrodniczych miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do dzieci ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.

3. Dla biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, który należy złożyć na karcie zgłoszenia do konkursu.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs max. 2 fotografie.

5. Fotografie muszą spełniać następujące kryteria : minimalne wymiary 1200x800px  do maksymalne 1600x1200px, zapis w formacie JPG, odbitki na papierze fotograficznym o wymiarach 21×30.

6. Uczestnik konkursu przesyła 2 fotografie w formie elektronicznej oraz na papierze fotograficznym. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko_szkoła_klasa”. Do prac prosimy załączyć kartę zgłoszenia.

7. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: s[email protected]; w temacie: Konkurs fotograficzny – 4 pory roku. Adres dostarczania odbitek fotograficznych: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach, ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice, z dopiskiem Konkurs fotograficzny – 4 pory roku.

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach i Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”.

9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6

Nagrody

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: trzy nagrody w kategorii kl. 0-III i trzy nagrody w kategorii kl. IV-VI. Dodatkowo Jury zastrzega sobie prawo do przyznania 4 wyróżnień. Łączna wartość nagród to 400 zł. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

3. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły – Organizatora konkursu (www.szkola.fundacjazrodla.pl) oraz na jej profilu w serwisie Facebook.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

§ 7

Terminarz

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 29.05.2015 r. do godziny 14.00 w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 0103.06.2015 r.

4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 03.06-26.06.2015 r.
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach.

5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 12.06.15 o godzinie 12.00.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

– akceptuje niniejszy Regulamin;

– uczestnik jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy
na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/dziecka na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29. 08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;

– udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

◦ utrwalania;

◦ zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;

◦ wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;

◦ wprowadzenia do pamięci komputera;

◦ publikacji na stronie internetowej i na profilu w serwisie Facebook.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Karta zgłoszenia: wersja do częściowego wypełnienia na komputerze [doc] lub wydruku [pdf]