Najczęściej zadawane pytania

pyt

W jaki sposób ustala się indywidualne czesne?

Aby zapewnić odpowiednie środki na prawidłowe funkcjonowanie szkoły oprócz dotacji państwowej potrzebne są dodatkowe źródła finansowania. Szkoła pozyskuje fundusze z różnych projektów, czy grantów, jednak konieczne jest również czesne. W „ŹRÓDŁACH” rozmawia się z każdą rodziną indywidualnie po to, by pieniądze nie stały się przeszkodą dla rodzin chcących zaangażować się w dzieło wychowania swoich dzieci według proponowanego modelu. Podczas rozmowy finansowej przedstawiany jest system finansowania szkoły oraz proponuje się stawkę czesnego wg prognozowanych potrzeb szkoły. Kwotę czesnego ustala się na podstawie deklaracji rodziców.

Gdy sytuacja materialna rodziny zmienia się (na lepsze lub na gorsze) – rodzice informują o tej zmianie, aby dostosować do niej poziom swojego materialnego zaangażowania w szkołę. Żadna rodzina nie powinna odejść ze „ŹRÓDEŁ” ze względów finansowych.

Dlaczego warto zapisać dziecko już od klasy startowej, zamiast czekać do pierwszej?

Przejście dziecka do klasy pierwszej jest wydarzeniem przełomowym. Zmienia się  środowisko, rosną wymagania. Bycie uczniem to coś poważnego. Sytuacja jest stresująca dla całej rodziny, ale przede wszystkim dla dziecka. Przekonaliśmy się o tym, że kiedy dziecko przychodzi rok wcześniej, ma czas na adaptację w nowym miejscu, buduje poczucie bezpieczeństwa poprzez przyjaźnie, ma tu czas nie tylko na przygotowanie do klasy pierwszej, ale też na zabawę. Obecni pierwszoklasiści, którzy zaczynali od klasy startowej, o wiele łatwiej „wchodzili” w nowe, typowo szkolne oczekiwania od pozostałych.

Czy w „ŹRÓDŁACH” dzieci uczą się z „Naszego elementarza” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji?

W naszej Szkole dobieramy podręczniki do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów. Nie jesteśmy zobowiązani do korzystania z rządowego podręcznika. Z powodów merytorycznych nie jest brany pod uwagę.

Czy w takiej małej szkole dzieci nie są pod kloszem?

Szkoła nie tworzy zamkniętego środowiska. Dzieci wychodzą każdego dnia na spacer i trzy razy w tygodniu na zajęcia sportowe do OSiR. Uczestniczą w zajęciach bibliotecznych, chodzą do kina, biorą udział w konkursach międzyszkolnych. Nawiązują relacje nie tylko ze sobą, ale także z rówieśnikami spoza szkoły. W szkole dzieci uczą się samodzielności, wytrwałości, porządku i pracowitości, które pozwalają im na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dlaczego dąży się do tego, aby klasy były zróżnicowane, osobno dla dziewcząt i chłopców?

Dziewczynki i chłopcy zachowują się różnie, a także mają inne mocne i słabe strony typowe dla swej płci. Dojrzały pedagog wie, że chłopcy stanowią dla dorosłych nieco inne wyzwania wychowawcze niż dziewczynki, wymagają innego podejścia. Dlatego też w szkołach pracujących zgodnie z modelem edukacji zróżnicowanej dziewczętom i chłopcom przekazywane są te same treści ale w różny sposób, różnymi metodami i przy wykorzystaniu różnych narzędzi edukacyjnych.

Jakie są korzyści z edukacji zróżnicowanej?

Doświadczenia pedagogiczne na całym świecie pokazują, że model edukacji zróżnicowanej przynosi bardzo dobre rezultaty dydaktyczno-wychowawcze. Taki model edukacji, w myśl zasady, że ludzie są różni ale równi, umożliwia i ułatwia:

  • dostrzeganie naturalnych różnic i rozwijanie w sobie szacunku do płci własnej i przeciwnej;
  • dobór odpowiednich metod nauczania i technik pracy (uwzględniających indywidualne różnice między dziewczętami i chłopcami w sposobie przyswajania wiedzy, pracy zespołowej, temperamencie oraz odbierania i reagowania na bodźce);
  • dobór odpowiednich metod wychowawczych przy zachowaniu tych samych celów (inaczej uczy się dziewczęta i chłopców takich postaw jak szczerość, pracowitość, przyjaźń czy wzrastanie w wierze);
  • skuteczne komunikowanie i budowanie prawidłowych relacji;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i przełamywanie stereotypów społecznych;
  • skuteczne pomaganie dziecku w rozwijaniu własnych talentów.

Co to są okresy sensytywne?

Są to naturalnie występujące okresy w życiu dziecka, kiedy przy mniejszym wysiłku możemy pomóc dziecku opanować określone nawyki. Np. do trzeciego roku życia łatwiej jest nauczyć dziecko porządku. Obejmują one czas od okresu prenatalnego do 20 roku życia, kiedy człowiek osiąga dojrzałość w sensie wychowawczym. Przy czym, najintensywniejsza wrażliwość rozwojowa jest możliwa właśnie do 12 roku życia. (szczegóły tutaj)

Dlaczego w „ŹRÓDŁACH” przykłada się tyle uwagi do okresów sensytywnych?

W wieku szkolnym możemy skutecznie pracować nad cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, wytrwałość, pracowitość. Rodzice wychowując, stawiają sobie i dzieciom pewne wymagania. Starają się je realizować, wspierając rozwój osobowości dziecka.

Szkoła „ŹRÓDŁA” współpracuje w tym zadaniu z rodzicami i dziećmi. Zainwestowanie w nie daje w depozyt dzieciom coś więcej, niż tylko wiedzę. Szkoła ma uczyć jak dobrze ją wykorzystać.

Kim jest tutor i jakie są jego zadania?

Tutor to opiekun rodziny. Jego zadaniem jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w procesie integralnego rozwoju dziecka. Oferuje on pomoc w nakreśleniu takiego planu wychowania, jakiego rodzice pragną dla swojego dziecka oraz doradza najwłaściwsze sposoby jego realizacji. W czasie spotkań z rodzicami koncentruje się na osiągnięciach i trudnościach edukacyjnych dziecka, jak również rozmawia na temat umiejętności nawiązywania przez nie relacji, zachowania ucznia w domu i w szkole, rozwoju jego charakteru.

Jakie różnice są brane pod uwagę w edukacji zróżnicowanej?

Jest sześć obszarów, które mają szczególne znaczenie. Są to: percepcja bodźców wzrokowych i słuchowych, zachowanie i temperament, rozwój mowy i rozumowanie, rozwój i przeżywanie emocji, organizacja pracy, metody i techniki pracy.

Czy oddzielenie dziewczynek i chłopców jest dla nich korzystne, tzn. czy będą potrafiły prawidłowo funkcjonować w życiu dorosłym nie mając kontaktu z płcią przeciwną w czasie edukacji szkolnej?

Dzieci przebywają w szkole tylko kilka godzin dziennie. Pozostały czas spędzają w rodzinie, wśród znajomych, gdzie mają kontakt z płcią przeciwną. Wtedy uczą się wzajemnych relacji, stykają się z prawdziwymi sytuacjami damsko-męskimi, itp. Celem rozdzielenia płci w kontekście edukacyjnym nie jest sztuczna izolacja, ale stworzenie najlepszych warunków do wychowania i nauki. To sytuacja analogiczna do harcerstwa, gdzie chłopcy i dziewczęta w pewnych okresach są oddzielnie. Wtedy uczą się odpowiednich nawyków, cnót, wartości, co procentuje później w zdrowych i dojrzałych relacjach z płcią przeciwną.

Na tym etapie rozwoju szkoły mamy jedną klasę męską, pozostałe są koedukacyjne. Mimo to nauczyciele starają się różnicować podejście i dobierają techniki pracy odpowiednie dla dziewcząt i chłopców.

Na czym dokładnie polegają różne metody pracy z dziewczynkami i chłopcami? Jak to jest realizowane w szkole?

Dziewczęta z natury są spokojniejsze, dlatego częściej pracują w ciszy. Lubią kiedy się za nie decyduje o kolejności i doborze tematów prac. Dobierając metody bierzemy pod uwagę fakt, że lubią rzeczy ładne. Dlatego pomoce dla nich muszą być kolorowe i estetyczne. Ponieważ są bardziej empatyczne chętnie pracują w grupie, dlatego stwarzamy sytuacje, w których mogą pracować zespołowo. Wcześniej od chłopców zaczynają mówić dlatego chętnie słuchają i mówią. W tym celu dostarczamy im okazji do odgrywania scenek. Świetnie odnajdują się podczas zajęć muzyczno-teatralnych.

Chłopcy potrzebują dużo ruchu i elementów rywalizacji. Żeby zmotywować się wolą pracować w pojedynkę lub w małych grupach, koniecznie konkurujących ze sobą. W naszej szkole nie muszą cały czas siedzieć bez ruchu, „grzecznie jak dziewczynki” w ławce. Wiercenie się pomaga im wbrew pozorom skupić się i lepiej wykonać zadanie. Istotne znaczenie ma również codzienny spacer, który odbywa się w połowie zajęć. Po powrocie zwarci i gotowi lepiej pracują. Głośniej mówią i reagują z opóźnieniem lub wcale na niektóre, np. zbyt cicho lub spokojnie wydane polecenia. Dlatego do chłopców mówi się głośniej i bardziej stanowczo. Mają mniejsze „potrzeby estetyczne” niż dziewczynki, dlatego ich otoczenie może być bardziej surowe. Zbyt duża ilość kolorów i rzeczy rozprasza ich.

A co mówią dzieci?

Czy nauczyciele mają odpowiednie kompetencje i wykształcenie?

Nauczyciele posiadają wykształcenie i kompetencje wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A ponadto obeznani są z tematyką różnic pomiędzy dziewczynkami a chłopcami i potrafią dobierać odpowiednie metody i techniki w zależności od płci. Ideą szkoły jest nieustanny rozwój nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Dlatego dbamy o to, by nasza kadra rozwijała swoje kompetencje poprzez szkolenia, warsztaty. Aby realizować misję edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej w pierwszej kolejności nauczyciele biorą udział w warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz w szkoleniu z zakresu tutoringu.

Jaka jest koncepcja rozwoju szkoły?

Tworząc szkołę założyliśmy, że nie poprzestaniemy na podstawówce, z każdym rokiem „rośniemy” o kolejną klasę. Planujemy doprowadzić uczniów do matury, tak aby ukształtować dojrzałego człowieka, gotowego do samodzielności.

Rodzice, Rada Organizacyjna
oraz Kadra Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA”