„Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Jesteś uczniem klasy O, I, II lub III i lubisz zwierzęta? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

konkurs-logo

Działanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach projektu
pt. „Z przyrodą za pan brat – program edukacji ekologicznej”

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”

Plik pdf do pobrania

Załącznik 1 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 do regulaminu – wzór opisu pracy konkursowej

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” z siedzibą
w Skierniewicach 96-100, przy ul. św. Stanisława 10c/1 i Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 1b, 96-100 Skierniewice, zwanymi dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tematyką przyrodniczą oraz promocja walorów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze powiatu Skierniewickiego.

4. Regulamin konkursu plastycznego wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach (www.szkola.fundacjazrodla.pl/).

5. Tematyką konkursu jest przedstawienie zwierząt występujących na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs odbywa się w kategorii wiekowej – uczniowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (kl. 0) oraz uczniowie szkół podstawowych (kl. I – III).

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) przygotowanie pracy konkursowej zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu,

b) dostarczenie pracy do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach
w wyznaczonym terminie – pocztą lub osobiście,

c) akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

3. Każda osoba zgłaszająca pracę do konkursu „Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” i akceptująca regulamin konkursu – wyraża jednocześnie zgodę na: przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przekazanie praw autorskich na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach i Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”.

§ 3

Zasady organizacyjne konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby określone w art. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, które w terminie do 25.05.2015 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do biura Organizatora) dostarczą pracę własnego autorstwa na temat związany z konkursem oraz prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (formularz zgłoszeniowy wypełnia nauczyciel lub opiekun prowadzący zajęcia z uczniami). Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami.

2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formie płaszczyznowej, przy użyciu jednej
lub kilku technik (kredki, farby, pastele, akwarele, węgiel), na papierze o formacie nie większym niż A3 (42 cm x 29,7 cm) i opisane na odwrocie według wzoru w załączniku nr 2.

3. Nie będą przyjmowane prace w następującej formie:

a) prace wykonane techniką fotografii analogowej lub cyfrowej,

b) prace półpłaszczyznowe,

c) prace wykonane z materiałów sypkich.

d) prace wykonane niesamodzielnie (zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne
z potwierdzeniem faktu ich samodzielnego wykonania przez autora),

e) prace, które naruszają prawa autorskie bądź zawierają treści niezgodne z prawem.

4. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu, należy dostarczyć na adres:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach

ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem: Praca na konkurs „Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich publikacji. Prace mogą być przedstawiane przez Organizatora w publikacjach, czasopismach, Internecie
i telewizji. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach internetowych Organizatora konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję w wystawach pokonkursowych, powielenie pracy w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora konkursu.

7. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych ze zgłoszeniem oraz przygotowaniem prac konkursowych.

8. Załącznik nr 1 i 2 powinny być wypełnione drukowanymi literami.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Komisja konkursowa przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom konkursu oraz osobom

wyróżnionym.

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora konkursu.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora konkursu.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty końcowego terminu złożenia prac.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://szkola.fundacjazrodla.pl//.

Ponadto laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród drogą mailową.